CCTV Camera Power
5 V Switch Power
12V Switch Power
18V Switch Power